Ochrana duševného vlastníctva

Prihlásenie

Ochrana duševného vlastníctva v EÚ

Európska únia poskytuje pre MSP množstvo bezplatných služieb v oblasti práv duševného vlastníctva:


Európsky patentový úrad

Európsky patentový úrad (EPO) ponúka vynálezcom jednotný postup podávania žiadostí, ktorý im umožňuje hľadať patentovú ochranu až v 40 európskych krajinách. Pod dohľadom Správnej rady je Úrad výkonný Európskej patentovej organizácie.

EPO vykonáva vyhľadávanie a vecné skúšky na stále rastúci počet európskych patentových prihlášok a medzinárodné prihlášky podané podľa Zmluvy o patentovej spolupráci.

V prípade európskej patentovej prihlášky, EPO poskytuje možnosť urýchliť hľadanie a skúšky.

Úrad je tiež zodpovedný za posúdenie námietok podaných proti udeleným európskych patentov.

Uverejnenie vynálezu a jeho následné zverejnenie sú zásadné pre európsky patentový systém. Európsky publikačný server (European Publication Server) je miesto, kde môže verejnosť získať oficiálne znenie európskych patentových spisov.

Európsky patentový register (European Patent Register) obsahuje údaje o procesnom stave patentových prihlášok u EPO.

EPO zahŕňa viac ako 70 miliónov patentových dokumentov z celého sveta a je k dispozícii verejnosti prostredníctvom bezplatnej služby Espacenet na internete. EPO tiež poskytuje širokú škálu ďalších služieb pre vyhľadávanie v patentových databázach.


Medzinárodné dohovory v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva

Ochranu duševného vlastníctva upravuje mnoho medzinárodných dohovorov iniciovaných dvoma hlavnými organizáciami:

Tieto záväzky prijaté väčšinou členských štátov Európskej únie (EÚ) viedli k istej normalizácii vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa duševného vlastníctva.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.