Legislatíva a štandardy EÚ

Prihlásenie

CE značenie

Mnoho výrobkov uvádzaných na trh EÚ je označené značením CE. Označenie CE - čo to vlastne znamená?

CE značenie:

Označenie CE umiestňuje na svoje výrobky výrobca. Výrobca na vlastnú zodpovednosť, musí overiť, že tovar, ktorý predáva je v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi, alebo - v prípade potreby - musí ho dať overiť notifikovanému orgánu posudzovania zhody.

Nie všetky výrobky predávané v Európskej únii musia niesť označenie CE. Označenie CE sa vzťahuje na 24 rôznych produktových kategórií, od elektrických zariadení po hračky a od výbušnín po zdravotnícke pomôcky. Každý výrobok spadá pod jednu alebo viacero smerníc, ktoré stanovujú konkrétne požiadavky, ktoré musí výrobok spĺňať, aby mohli byť označené CE. Iba kategórie produktov, ktoré sú predmetom osobitných smerníc musia byť označené značením CE.

Veľkoobchodníci a maloobchodníci tiež nesú časť zodpovednosti: musia overiť, že všetky výrobky, ktoré distribuujú, ktoré musia byť označené značením CE, ním aj v skutočnosti sú označené, a že potrebné overenia boli vykonané.

Šesť krokov k získaniu značenia CE:

1. Určite smernicu(e) a harmonizačné normy vzťahujúce sa na výrobok. Základné požiadavky, ktoré musia výrobky spĺňať (napr. bezpečnosť) sú zosúladené na úrovni EÚ a sú stanovené vo všeobecnej rovine v smerníc. Harmonizované európske normy sa vydajú s odkazom na použitú(é) smernicu(e) a podrobne popisujú technické a základné požiadavky na výrobky.

2. Overte špecifické požiadavky na výrobok. Je na výrobcovi, aby zabezpečil, že jeho výrobok spĺňa základné požiadavky príslušných právnych predpisov EÚ. Plný súlad produktu s harmonizovanými normami umožňuje k produktu "predpoklad zhody" s príslušnými základnými požiadavkami. Použitie harmonizovaných noriem zostáva dobrovoľné, pretože výrobcovia môžu rozhodnúť, zvoliť aj iné spôsoby, ako splniť základné požiadavky.

3. Zistite, či je potrebné nezávislé posúdenie zhody notifikovaným orgánom. Každá smernica vzťahujúca sa na konkrétny výrobok určuje, (notifikovanej) musí byť zapojený do procesu posudzovania zhody aj notifikovaný orgán.

4. Otestujte výrobok a overte jeho zhodu s právnymi predpismi EÚ. Jedna časť postupu je hodnotenie rizík. Uplatnením príslušných harmonizovaných európskych noriem, bude výrobca schopný splniť základné legislatívne požiadavky smerníc.

5. Vypracujte a uchovajte požadovanú technickú dokumentáciu. Výrobca musí zabezpečiť technickú dokumentáciu požadovanú smernicou(ami) pre posudzovanie zhody výrobku s príslušnými požiadavkami a hodnotenie rizík. Technická dokumentácia spolu s vyhlásením Európskeho spoločenstva o zhode, musí byť na požiadanie predložená príslušným vnútroštátnym orgánom.

6. Umiestnenie CE značenia na váš výrobok. Označenie CE musí byť na výrobok umiestnené výrobcom, vo forme danej smernicami EÚ a hlavne viditeľne, čitateľne a nezmazateľne buď priamo na výrobku, alebo jeho výrobnom štítku. Ak bol notifikovaný orgán zapojený do kontrolnej fázy výroby, musí byť na výrobku zobrazené aj jeho identifikačné číslo.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.