Ekolegislatíva a ekopodnikanie

Prihlásenie

Chemiská legislatíva (REACH, CLP)

REACH je nariadenie Európskeho spoločenstva o chemických látkach a ich bezpečnom používaní (ES č. 1907/2006). Týka sa registrácie, hodnotenia, autorizácie a obmedzovania chemických látok. Nariadenie nadobudlo účinnosť 1. júna 2007.

Cieľom nariadenia REACH je zlepšiť ochranu zdravia ľudí a životného prostredia prostredníctvom rýchlejšej identifikácie vlastností chemických látok.

Nariadenie REACH kladie väčšiu zodpovednosť na priemysel, aby riadil riziká chemických látok a poskytoval informácie o bezpečnosti látok. Výrobcovia a dovozcovia sú povinní zhromaždiť informácie o vlastnostiach svojich chemických látok, čo umožní ich bezpečnú manipuláciu a zapísať informácie do centrálnej databázy prevádzkovanej Európskou agentúrou pre chemické látky (ECHA) v Helsinkách.

Nariadenie tiež vyžaduje postupné nahradenie najnebezpečnejších chemických látok v prípade identifikácie vhodnejšej alternatívy.

Európska agentúra pre chemické látky (ECHA) dôrazne upozorňuje firmy využívajúce chemické látky v rozsahu od 100 do 1000 ton ročne, aby sa začali pripravovať na druhý hraničný termín (31. MÁJ 2013) pre registráciu všetkých zavedených látok vyrábaných v EÚ, alebo dovážaných do EÚ. Povinnosť registrácie upravuje Zákon č. 67/2010 a Nariadenie EP a Rady 1907/2006 REACH (tieto legislatívne úpravy taktiež obsahujú sankcie (od 50 001 eur do 99 500 eur) v prípade nesplnenia požiadaviek).

Európska komisia prostredníctvom Enterprise Europe Network vynakladá prostriedky na realizáciu bezplatných konzultácií k tejto problematike.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.