Ekolegislatíva a ekopodnikanie

Prihlásenie

Environmentálny mamažment (EMS)

Systém environmentálneho manažérstva je časť celkového systému manažérstva, ktorá obsahuje organizačnú štruktúru, plánovanie činností, povinnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje na prípravu, zavádzanie, dosahovanie, preskúmanie a udržiavanie environmentálnej politiky.

Hlavným cieľom je zavedenie rovnováhy medzi socio-ekonomickými potrebami podniku a ochranou životného prostredia a prevenciou znečisťovania.

Dôležitou podmienkou zavedenia EMS je dodržiavať platnú legislatívu.

Výhody zavedenia EMS: dobrý profil spoločnosti - posilnenie vzťahov s verejnosťou, konkurenčné výhody so zahraničnými partnermi, nižšie náklady - vyššia konkurencieschopnosť, plnenie kritérií pre investovanie, poskytovanie úverov, zníženie rizík z porušovania zákonov a následných postihov, zníženie rizika nehôd ovplyvňujúcich životné prostredie, zvýšenie dôvery orgánov štátnej správy, zvýšenie výnosov, zlepšenie efektívnosti, zlepšenie hospodárskych výsledkov, atď.

Európska komisia prostredníctvom Enterprise Europe Network vynakladá prostriedky na realizáciu bezplatných konzultácií k tejto problematike.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.